Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 
 
 

VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

STT

Ký hiệu văn bản

Nội dung

Ngày ký văn bản

1

22/2008/QH12

Luật cán bộ công chức

13/11/2008

2

06/2010/NĐ-CP

Quy định những người là công chức

25/01/2010

3

24/2010/NĐ-CP

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15/03/2010

4

13/2010/TT-BNV

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của NĐ số 24/2010/NĐ-CP

30/12/2010

5

01/2011/TT-BNV

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

19/01/2011

6

34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lý kỹ luật đối với công chức

17/05/2011

7

08/2011/TT-BNV

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức

02/06/2011

8

09/2011/TT-BNV

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

03/062011

VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

STT

Ký hiệu văn bản

Nội dung

Ngày ký văn bản

1

1036/QĐ_UBND

Ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ, công chức

21/04/2008

 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC