Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
   Giới thiệu chung
   Các phòng, ban và đơn vị
   QT hình thành và phát triển
   Cơ cấu TC, sơ đồ bộ máy
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 20-5-2011
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang
Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ.

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ Kiên Giang thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ

 

1. Chức năng:

a) Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ, văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng.

b) Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các Thông tư của Bộ Nội vụ sau đây:

a) Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 06 năm 2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

b) Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21 tháng 8 năm 2008 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

c) Thông tư số 04/2011/TT-BNV  ngày 10 tháng 02 năm 2011 hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm công tác thanh niên.

 

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Sở Nội vụ có Giám đốc, 04 Phó Giám đốc. Trong số 04 Phó Giám đốc có 01 Phó Giám đốc làm Trưởng Ban Tôn giáo và 01 Phó Giám đốc làm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng.

b) Các phòng, ban chuyên môn:

- Văn Phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức – Công chức;

- Phòng Xây dựng chính quyền;

- Phòng Cải cách hành chính;

- Phòng Đào tạo – Thi tuyển công chức;

c) Các đơn vị trực thuộc:

- Ban Tôn giáo;

- Ban Thi đua – Khen thưởng;

- Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC