Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
   Giới thiệu chung
   Các phòng, ban và đơn vị
   QT hình thành và phát triển
   Cơ cấu TC, sơ đồ bộ máy
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 20-5-2011
Quá trình hình thành ngành nội vụ Kiên giang

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh nhà và của cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh không ngừng phát triển và trưởng thành.

Vào ngày 28 tháng 6 năm 1977 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 237/QĐ-UB thành lập Ban Tổ chức Uỷ ban sau đó đổi tên thành Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Kiên Giang.

Ngày 30 tháng 12 năm 2003, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thành Sở Nội vụ.

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh nhà và của cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh không ngừng phát triển và trưởng thành.

 

1. Về tổ chức bộ máy

Khi mới thành lập, Ban tổ chức ủy ban có:

- Phòng Xây dựng chính quyền,

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Hành chính tổng hợp

Và 2 bộ phận trực thuộc:

 - Bộ phận tuyển sinh

- Trường Hành chính

Năm 1983 Bộ phận tuyển sinh được tách ra thành Ban tuyển sinh rồi Ban giáo dục chuyên nghiệp; Trường Hành chính tỉnh được chuyển giao trực thuộc UBND tỉnh.

Năm 1985 chuyển sang thực hiện chế độ làm việc theo cơ chế chuyên viên.

Đến năm 1995 thành lập lại 03 phòng chuyên môn trực thuộc như giai đoạn đầu:

- Phòng Xây dựng chính quyền,

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày 22 tháng 6 năm 1998 thành lập thêm Phòng Đào tạo - Thi tuyển công chức;

Ngày 9 tháng 4 năm 2004, thành lập thêm Phòng Cải cách hành chính và Thanh tra sở đồng thời đổi tên Phòng Hành chính Tổng hợp thành Văn phòng.

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh sáp nhập Ban Tôn Giáo, Ban Thi đua khen thưởng hình thành dưới dạng phòng chuyên môn. Tiếp nhận chức năng về văn thư lưu trữ; tiếp nhận Trung tâm Lưu trữ từ Văn phòng UBND tỉnh vào Sở Nội vụ.

Ngày 03 tháng 11 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

Ngày 10 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ.

Như vậy, đến nay tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ có:

- Văn phòng,

- Thanh tra sở,

- Phòng Tổ chức – Công chức,

- Phòng Xây dựng chính quyền,

- Phòng Cải chánh hành chính,

- Phòng Đào tạo – Thi tuyển công chức,

- Ban Tôn giáo,

- Ban Thi đua khen - Khưởng,

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Tổ chức nhà nước cấp huyện có thời gian thành lập Ban Tổ chức chính quyền, có thời kỳ đổi thành Phòng và ghép vào Lao động thương binh và xã hội. Thực hiện Nghị định 14/2008/NĐ-CP tách ra và thành lập Phòng Nội vụ đến nay.

Ở các sở, ban ngành trước đây đa số là Phòng Tổ chức hành chính, đến nay hầu hết đã được đổi tên thành Văn phòng, chỉ vài sở do quản lý đội ngũ công chức, viên chức với số lượng lớn thì có Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Gíao dục và Đào tạo, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế).

 

2. Về đội ngũ công chức lãnh đạo của ngành

Từ ngày thành lập đến nay nhiều thế hệ công chức lãnh đạo ngành Nội vụ của tỉnh được thay đổi qua từng thời kỳ.

 

* Năm 1977 đến năm 1978 đồng chí Lâm Hoài Sơn (Năm Danh) nguyên vụ Trưởng vụ Tổ chức Uỷ ban thống nhất Trung ương, cán bộ tập kết về làm Trưởng ban Tổ chức chính quyền.

* Năm 1978 – 1979 đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn (Hai Ẩn) Tỉnh uỷ viên làm Trưởng ban.

* Năm 1980 – 1982 đồng chí Phạm Thành Kiếm (Ba Hùng) Uỷ viên Thư ký UBND tỉnh làm Trưởng ban.

* Năm 1983 – 1994 đồng chí Nguyễn Quốc Thanh (Ba Đấu) Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên UBND tỉnh làm Trưởng ban.

* Năm 1994 – 1997 đồng chí Nguyễn Hồng (Tư Hồng) làm Trưởng ban.

* Năm 1997 – 2000 đồng chí Lê Minh Hoàng (Ba Hoàng) Tỉnh uỷ viên làm Trưởng ban.

* Năm 2000 đến đầu năm 2002 đồng chí Nguyễn Thanh Sơn (Năm Sơn) Tỉnh uỷ viên làm Trưởng ban.

* Từ tháng 7 năm 2002 đồng chí Nguyễn Chiến Bình Tỉnh uỷ viên làm Trưởng ban.

* Từ tháng 9 năm 2003 đồng chí Trương Thắng Trận, Tỉnh uỷ viên làm Trưởng ban, sau đó đổi lại là Giám đốc.

* Từ tháng 01 năm 2006 đến nay là đồng chí Nguyễn Thị Kim Luông, Tỉnh uỷ viên, làm Giám đốc.

 

* Các đồng chí Dương Minh Thanh (Hai Thanh); Trịnh Thanh Bình (Tư Bình); Võ Tấn Đại (Chín Đại); Đỗ Quốc Trung; Phạm Công Trường; Lý Thành Hiệp; Trần Công Lập, Lê Tấn Hiệp, Lê Thị Thanh Bình, Huỳnh Thanh Luông, Ngô Quang Thắm, Lê Đình Thi, Hà Văn Chiến, Nguyễn Hoàng Oanh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh cũng như Phó Giám đốc Sở Nội vụ trong từng thời kỳ./.

 

[Trở về]

     
     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   

  Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

  Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

  Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

  Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC