Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 28-9-2011
Hướng dẫn thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở

Thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP. Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc (Tổng Giám đốc) các doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị) thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở theo hướng dẫn sau:

I. VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ:

1. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh do Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh quyết định thành lập.

- Thành phần Hội đồng: Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh là Chủ tịch; các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Giám đốc Sở hoặc Phó Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên; các thành viên gồm đại diện một số phòng ban và đơn vị trực thuộc có chuyên môn liên quan đến việc xét đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác và quản lý.

- Số lượng thành viên: căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị số lượng thành viên Hội đồng do người ký quyết định thành lập quyết định.

2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt UBND cấp huyện) quyết định thành lập.

- Thành phần Hội đồng: Chủ tịch UBND cấp huyện là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch gồm đại diện lãnh đạo: phòng Nội vụ, Liên đoàn Lao động, Mặt trận Tổ quốc; các thành viên gồm đại diện Ban Tổ chức Huyện, Thị, Thành ủy, một số phòng ban và đơn vị trực thuộc có chuyên môn liên quan đến việc xét đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác và quản lý.

- Số lượng thành viên Hội đồng do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

3. Đối với các doanh nghiệp do Giám đốc (Tổng Giám đốc) quyết định thành lập.

- Thành phần Hội đồng: Giám đốc các Doanh nghiệp làm Chủ tịch; các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên; các thành viên gồm đại diện lãnh đạo một số phòng, các đơn vị trực thuộc có chuyên môn liên quan đến việc xét đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác và quản lý.

- Số lượng thành viên do Giám đốc (Tổng Giám đốc) quyết định.

II.  NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ:

1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị.

2. Xét duyệt đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác và quản lý. đạt hay không đạt theo thang điểm. Thực hiện bỏ phiếu kín chấm điểm, nếu đạt thì công nhận sáng kiến, không đạt thì không công nhận sáng kiến. Nếu sáng kiến được công nhận thì tiếp tục trình ra Hội đồng Thi đua-Khen thưởng bỏ phiếu kín đồng ý hay không đồng ý đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

3. Trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

* Lưu ý: Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh gửi kèm hướng dẫn này bản dự thảo hướng dẫn xét,  công nhận đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác và quản lý của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh (chưa thông qua Thường trực Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh xin ý kiến) để các cơ quan, đơn vị tham khảo, vận dụng xây dựng tiêu chuẩn, thang điểm ở cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp. Khi ban hành chính thức sẽ gửi sau cho các cơ quan, đơn vị.

III. BÁO CÁO VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo (kèm quyết định) việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở về Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh trước ngày 30/9/2011.

2. Các cơ quan, đơn vị không thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở thì các đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác và quản lý sẽ không có giá trị khi gửi hồ sơ trình Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh và Trung ương xem xét.

Nguyễn Thị Vân Tuyền

1317193642521.doc
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC