Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
   Văn bản Trung ương
   Văn bản địa phương
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 9-2-2015
Kết quả bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) nhiệm kỳ (2015-2017) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 1016/HD-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã chỉ đạo hoàn thành công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố, Phó trưởng ấp, khu phố; Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ nhân dân tự quản (gọi tắt là Tổ NDTQ) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đạt được kết quả như sau:

Kết quả bầu trúng cử Trưởng ấp, khu phố, Phó trưởng ấp, khu phố là 1.906 người (trong đó: trưởng ấp 957 người, đạt 100%; Phó Trưởng ấp 949 người, đạt 99%); đảng viên 1.619 người, chiếm 84,9% so với nhiệm kỳ trước tăng 785 người, chiếm 48,4%; quần chúng 279 người, chiếm 14,7% so với nhiệm kỳ trước tăng 174 người, chiếm 62,3%; tái cử 1.127 người, chiếm 59,1% so với nhiệm kỳ trước tăng 513 người, chiếm 45,5%. Số Phó Trưởng ấp bầu không đạt là 8 người, gồm các huyện Hòn Đất 01, Giồng Riềng 06, An Biên 01.

               Kết quả bầu trúng cử Tổ NDTQ là 30.711 người trong đó: Tổ trưởng trúng cử 10.344 người đạt 99,9% so với nhiệm kỳ trước tăng 133 người, chiếm 1,28%; Tổ phó trúng cử 10.315 người, chiếm 99,7% so với nhiệm kỳ trước tăng 136 người, chiếm 1,31%; Thư ký trúng cử 10.052 người, chiếm 97,1% so với nhiệm kỳ trước tăng 98 người, chiếm 0,97%; Tổ trưởng tái cử là 6.681 người, chiếm 64,5% so với nhiệm kỳ trước tăng 30 người, chiếm 0,44%.                                                         

               Số Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ NDTQ bầu không đạt là 330 người, chiếm 1,00%, gồm các huyện như:  Kiên Lương khuyết 03 Tổ trưởng; Tổ phó bầu không đạt gồm các huyện: Phú Quốc khuyết 08, Giồng Riềng khuyết 14 do không có người ứng cử, thành phố Rạch Giá khuyến 01, Giang Thành khuyết 06, Kiên Lương khuyết 02, Hòn Đất khuyết 01; Thư ký bầu không đạt gồm các huyện: thành phố Rạch Giá 03, Hà Tiên 11, Phú Quốc 47, Kiên Lương 26, Hòn Đất 06, Châu Thành 03, Giồng Riềng 192 do không có người ứng cử, Giang Thành 07.

Như vậy, nhiệm kỳ 2015-2017 toàn tỉnh có 957 ấp, khu phố (tăng so với nhiệm kỳ 2012-2014 là 18 ấp) và 10.347 Tổ NDTQ (tăng so với nhiệm kỳ 2012-2014 là 132 tổ).

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, đã tổ chức quán triệt các nội dung về công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố, Phó trưởng ấp, khu phố và Tổ NDTQ và các văn bản hướng dẫn mới của cấp trên như: Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Công văn số 2202/BNV-CQĐP ngảy 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Trưởng thôn và Tổ phó tổ dân phố các văn bản của tỉnh. So với nhiệm kỳ trước thì nhiệm kỳ này có khác là danh sách người ứng cử có tỷ lệ số dư và bầu phó trưởng ấp, khu phố; tỷ lệ đảng viên tham gia ứng cử và bầu trúng cử đạt kết quả cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng từ trong nội bộ ra quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, và tầm quan trọng của việc bầu cử Trưởng ấp, khu phố, Phó Trưởng ấp, khu phố; Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký tổ nhân dân tự quản, nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở để nhân dân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến của mình đối với người lãnh đạo ở ấp, khu phố và tổ nhân dân tự quản thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng ở địa phương.

Các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo cho các xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử Trưởng ấp, khu phố, Phó Trưởng ấp, khu phố, Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký tổ nhân dân tự quản, xây dựng kế hoạch và lịch tổng kết bầu cử cụ thể, mỗi xã đều chọn một ấp, khu phố làm điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm, nên khi tiến hành bầu cử đạt kết quả cơ bản theo yêu cầu.

Việc lựa chọn người ra ứng cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp thực hiện đúng quy trình hiệp thương theo kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã, thành phố. Người được giới thiệu ra ứng cử phải có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực và được nhân dân tín nhiệm, bầu cử đảm bảo tính dân chủ.

Cán bộ, công chức của một số huyện, thị xã, thành phố được phân công chỉ đạo, nhiệt tình hướng dẫn giúp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử được thực hiện tốt, góp phần cho cuộc bầu cử đạt kết quả cao.

              Bên cạnh đó, cơ quan tổ chức bầu cử còn có sự chuẩn bị khá tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác bầu cử. Công tác tuyên truyền có chú trọng lãnh đạo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử được thực hiện đúng theo quy trình, chọn người đúng tiêu chuẩn, được nhân dân tín nhiệm. Ngày bầu cử Trưởng ấp, khu phố, Phó Trưởng ấp, khu phố ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều được tổ chức vào ngày thứ 7 và ngày chủ nhật. Trước và trong ngày bầu cử các xã, phường, thị trấn đều niêm yết danh dách số người ứng cử và thường xuyên tuyên truyền ra dân bằng nhiều hình thức như: băng rol, khẩu hiệu, loa phóng thanh để cử tri biết đi bầu cao./.

Kim Kha

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC