Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
   Lĩnh vực tôn giáo
   Tổ chức HCSN nhà nước
   Quy trình thủ tục HC
   Hoạt động một cửa
   Hoạt động cải cách HC
   Bộ thủ tục hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 25-12-2017
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

    Mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra là nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và năng lực, đạo đức của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; qua triển khai phương pháp đo lường, công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đề ra các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai phương pháp đo lường phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, dân chủ, minh bạch; phản ánh đúng thực tế hoạt động, làm rõ ưu điểm và hạn chế của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công; bộ câu hỏi khảo sát phù hợp với hệ thống tiêu chí đánh giá, dễ hiểu, dễ trả lời, phù hợp với trình độ dân trí và kết quả đo lường phải giúp cơ quan hành chính nhà nước các cấp xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức để có các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Tổ chức điều tra xã hội học đối với 6 dịch vụ hành chính công là cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy phép xây dựng nhà ở (đối với cấp huyện); Chứng thực; cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; cấp Giấy đăng ký kết hôn (đối với cấp xã) thuộc 4 huyện: Giồng Riềng, Hòn Đất, Châu Thành và Tân Hiệp và 12 đơn vị cấp xã là thị trấn Giồng Riềng, xã Long Thạnh, xã Bàn Tân Định (huyện Giồng Riềng); thị trấn Sóc Sơn, xã Mỹ Lâm, xã Sơn Kiên (huyện Hòn Đất); thị trấn Minh Lương, xã Minh Hòa, xã Mong Thọ (huyện Châu Thành); thị trấn Tân Hiệp, xã Thạnh Đông A, xã Tân Hiệp A (huyện Tân Hiệp). Lấy ý kiến của người dân và tổ chức đã tham gia thực hiện các dịch vụ hành chính công năm 2016 theo 06 dịch vụ đã nêu và theo danh sách đã khảo sát lập sẵn với phương pháp điều tra là sử dụng mẫu phiếu điều tra xã hội học để người dân và tổ chức trả lời, điền thông tin vào mẫu phiếu theo các nhóm cần điều tra để xác định mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2017. Tổng số mẫu phiếu cần điều tra là 1.509 phiếu, trong đó cấp huyện 379 mẫu phiếu, cấp xã 1.130 mẫu phiếu. Số mẫu phiếu được lựa chọn vừa đủ đảm bảo độ tin cậy cần thiết của số liệu điều tra vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện về nhân lực, kinh phí và đảm bảo về khả năng thực hiện. Cụ thể như sau:

Đối với 03 dịch vụ hành chính cấp xã

Dịch vụ Chứng thực: Tiếp cận dịch vụ (Tốt 732/771 phiếu, mức độ trung bình 39/771 phiếu); thủ tục hành chính (Hài lòng 728/771 phiếu, mức độ bình thường 43/771 phiếu); công chức giải quyết công việc cho người dân (Hài lòng 663/771 phiếu, mức độ bình thường 106/771 phiếu, không hài lòng 02/771 phiếu); kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Hài lòng 737/771 phiếu, mức độ bình thường 33/771 phiếu) và mức độ hài lòng đối với toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính (Hài lòng 736/771 phiếu, mức độ bình thường 34/771 phiếu, không hài lòng 01/771 phiếu).

Dịch vụ đăng ký Giấy khai sinh: Tiếp cận dịch vụ (Tốt 217/225 phiếu, mức độ trung bình 08/225 phiếu); thủ tục hành chính (Hài lòng 214/225 phiếu, mức độ bình thường 11/225 phiếu); công chức giải quyết công việc cho người dân (Hài lòng 205/225 phiếu, mức độ bình thường 20/225 phiếu); kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Hài lòng 221/225 phiếu, mức độ bình thường 04/225 phiếu) và mức độ hài lòng đối với toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính (Hài lòng 219/225 phiếu, mức độ bình thường 06/225 phiếu).

Dịch vụ đăng ký Giấy Kết hôn: Tiếp cận dịch vụ (Tốt 113/120 phiếu, mức độ trung bình 07/120 phiếu); thủ tục hành chính (Hài lòng 112/120 phiếu, mức độ bình thường 08/120 phiếu); công chức giải quyết công việc cho người dân (Hài lòng 116/120 phiếu, mức độ bình thường 04/120 phiếu); kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Hài lòng 117/120 phiếu, mức độ bình thường 03/120 phiếu) và mức độ hài lòng đối với toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính (Hài lòng 114/120 phiếu, mức độ bình thường 06/120 phiếu).

Đối với 03 dịch vụ hành chính cấp huyện

Dịch vụ cấp Giấy đăng ký hộ kinh doanh: Tiếp cận dịch vụ (Tốt 103/140 phiếu, mức độ trung bình 34/140 phiếu), không hài lòng 03/140 phiếu); thủ tục hành chính (Hài lòng 105/140 phiếu, mức độ bình thường 33/140 phiếu và không hài lòng 02/140 phiếu); công chức giải quyết công việc cho người dân (Hài lòng 104/140 phiếu, mức độ bình thường 32/140 phiếu và không hài lòng 04/140 phiếu); kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Hài lòng 108/140 phiếu, mức độ bình thường 31/140 phiếu và không hài lòng 01/140) và mức độ hài lòng đối với toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính (Hài lòng 111/140 phiếu, mức độ bình thường 26/140 phiếu và không hài lòng 03/140 phiếu).

Dịch vụ cấp Giấy đăng ký Quyền sử dụng đất: Tiếp cận dịch vụ (Hài lòng 163/204 phiếu, mức độ bình thường 40/204 phiếu và không hài lòng 01/204 phiếu); thủ tục hành chính (Hài lòng 152/204 phiếu, mức độ bình thường 51/204 phiếu và không hài lòng 01/204 phiếu); công chức giải quyết công việc cho người dân (Hài lòng 163/204 phiếu, mức độ bình thường 40/204 phiếu và không hài lòng 01/204 phiếu); kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Hài lòng 142/204 phiếu, mức độ bình thường 60/204 phiếu và không hài lòng 02/204 phiếu) và mức độ hài lòng đối với toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính (Hài lòng 143/204 phiếu, mức độ bình thường 59/204 phiếu và không hài lòng 02/204 phiếu).

  Dịch vụ cấp Giấy phép xây dựng nhà ở: Tiếp cận dịch vụ (Hài lòng 21/32 phiếu, mức độ bình thường 11/32 phiếu); thủ tục hành chính (Hài lòng 17/32 phiếu, mức độ bình thường 14/32 phiếu và không hài lòng 01/32 phiếu); công chức giải quyết công việc cho người dân (Hài lòng 21/32 phiếu, mức độ bình thường 10/32 phiếu và không hài lòng 01/32 phiếu); kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Hài lòng 19/32 phiếu, mức độ bình thường 13/32 phiếu) và mức độ hài lòng đối với toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính (Hài lòng 18/32 phiếu, mức độ bình thường 13/32 phiếu và không hài lòng 01/32 phiếu).

Như vậy, về tiếp cận dịch vụ hành chính của tổ chức và công dân có 03 mức đánh giá là hài lòng, bình thường và không hài lòng. Trong thang đo này, mục tiêu là để phản ánh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và công khai các dịch vụ hành chính mà cơ quan chính quyền cung cấp cho tổ chức và công dân có dễ dàng, thuận tiện, đầy đủ, chính xác hay không. Qua kết quả đánh giá có 1.349/1.492 người dân đánh giá mức độ dễ dàng, thuận tiện, đầy đủ và chính xác trong việc tìm hiểu thông tin ở mức hài lòng đạt tỷ lệ 90,41%, so với kết quả cuộc điều tra năm 2014 là 57,44%, tăng 32,97%; chỉ có 139/1.492 người dân đánh giá bình thường chiếm tỷ lệ 9,32% và 04/1.492 người dân đánh giá không hài lòng chiếm tỷ lệ 0,27%. Điều đó cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và công khai các dịch vụ hành chính cho tổ chức và công dân của cơ quan nhà nước cũng còn những hạn chế nhất định nên tỷ lệ người dân đánh giá ở mức bình thường và không hài lòng, chiếm tỷ lệ 9,59%.

Ý kiến đánh giá của tổ chức và công dân về thủ tục hành chính có 03 mức đánh giá là hài lòng, bình thường, không hài lòng. Trong thang đo này, mục tiêu là để phản ánh mức độ công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính, mức độ đơn giản, dễ kê khai của hồ sơ làm thủ tục hành chính và mức độ thuận tiện trong việc thực hiện quy trình giả quyết thủ tục hành chính. Qua kết quả đánh giá có 1.328/1.492 người dân đánh giá chất lượng giải quyết TTHC ở mức hài lòng, đạt tỷ lệ 89%, so với kết quả cuộc điều tra năm 2014 là 59,42%  tăng 29,58%; chỉ có 160/1.492 người dân đánh giá bình thường chiếm tỷ lệ 10,72% và 04/1.492 người dân đánh giá không hài lòng chiếm tỷ lệ 0,26%. Điều đó cho thấy chất lượng thủ tục hành chính từ khi kết thúc Đề án 30 đến nay đã có những bước cải thiện đáng kể, chất lượng ngày một nâng lên.

Về thái độ phục vụ của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có 03 mức đánh giá là hài lòng, bình thường, không hài lòng. Trong thang đo này, mục tiêu xác định rõ, phản ánh lề lối làm việc, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có thân thiện, hòa nhã khi giải quyết công việc cho tổ chức và công dân hay không. Qua kết quả đánh giá có 1.272/1.492 người dân đánh giá cán bộ, công chức có thái độ phục vụ là hài lòng, đạt tỷ lệ 85,25%, so với kết quả cuộc điều tra năm 2014 là 61,04% tăng 21,24%; chỉ có 212/1.492 người dân đánh giá bình thường, chiếm tỷ lệ 14,20% và 08/1.492 người dân đánh giá không hài lòng chiếm tỷ lệ 0,40%. Điều đó cho thấy cán bộ, công chức đã thể hiện được cung cách phục vụ hòa nhã, thân thiện khi giải quyết công việc cho tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, tỷ lệ hai lòng cũng chưa được cao. Về cách hướng dẫn thủ tục hành chính của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong tiêu chí này, mục đích đánh giá được năng lực, trình độ, sự am hiểu các quy trình, thủ tục hành chính, qua đó có thể đáp ứng, giải thích một cách đầy đủ được các yêu cầu thắc mắc khi giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở số lượt tổ chức, cá nhân tham gia đánh giá, thì sự rõ ràng, dễ hiểu được lựa chọn ở mức cao là 935/1.492 người, đạt tỷ lệ 62,66%, so với kết quả cuộc điều tra năm 2014 là 56,57% tăng 6,09%; mức độ bình thường là 547/1.492 người chiếm tỷ lệ 36,66% và ở mức thấp là 10/1.492 chiếm tỷ lệ 0,67%. Điều đó cho thấy việc hướng dẫn về thủ tục hành chính của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả rõ ràng, dễ hiểu đạt tỷ lệ còn thấp trong khung đánh giá.

Về mức độ đầy đủ và chính xác của thông tin trên kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 03 mức đánh giá là hài lòng, bình thường, không hài lòng. Trong tiêu chí này, mục tiêu là để phản ánh kết quả đầu ra của dịch vụ hành chính mà cơ quan nhà nước cung cấp cho tổ chức, công dân có đầy đủ và chính xác hay không. Trên cơ sở số lược tổ chức, cá nhân tham gia đánh giá, thì mức độ đầy đủ và chính xác của thông tin được lựa chọn ở mức hài lòng là 988/1.492 người, đạt tỷ lệ 66,21%, so với kết quả cuộc điều tra năm 2014 là 57,44% tăng 8,77%; mức độ bình thường là 503/1.492 người, chiếm tỷ lệ 33,71% và ở mức thấp là 01/1.492 người, chiếm tỷ lệ 0,06%. Điều đó cho thấy kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ đầy đủ và chính xác của thông tin trên thủ tục hành chính chiếm tỷ lệ hài lòng còn thấp trong khung đánh giá; về thời gian giải quyết thủ tục hành chính có hợp lý hay không có 03 mức đánh giá là hợp lý, bình thường và không hợp lý. Trong tiêu chí này, mục tiêu là để phản ánh mức độ phù hợp của thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà cơ quan nhà nước giải quyết cho tổ chức, công dân có hợp lý hay không. Trên cơ sở số lượt tổ chức, cá nhân tham gia đánh giá, thì thời gian giải quyết thủ tục hành chính được lựa chọn ở mức hợp lý là 1.230/1.492 người, đạt tỷ lệ 82,43%, so với kết quả cuộc điều tra năm 2014 là 71,65% tăng 10,78%; mức độ bình thường là 256/1.492 người, chiếm tỷ lệ 17,15%, không hợp lý là 06/1.492 người, chiếm tỷ lệ 0,40%. Điều đó cho thấy thời gian giải quyết thủ tục hành chính chiếm tỷ lệ hợp lý 82,43% đứng ở mức tốt trong khung đánh giá.

Về đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính có 03 mức đánh giá là hợp lý, bình thường và không hợp lý. Trong thang đo này, mục tiêu là để phản ánh sự phục vụ của cơ quan hành chính đối với yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân có làm hài lòng người dân hay không. Qua kết quả đánh giá có 1.341/1.492 người dân đánh giá mức độ hài lòng đối với toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 88,06%, so với kết quả cuộc điều tra năm 2014 là 67,55% tăng 20,51%; chỉ có 144/1.492 người dân đánh giá bình thường, chiếm tỷ lệ 9,65% và 07/1.492 người dân đánh giá không hài lòng chiếm tỷ lệ 0,46%. Điều đó cho thấy mức độ hài lòng đối với toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân ở mức hài lòng đạt tỷ lệ 88,06%, đứng ở mức tốt trong khung đánh giá. Vấn đề này cần tiếp tục cải thiện để nâng lên mức độ hài lòng của người dân đối với toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian tới.

Qua kết quả điều tra khảo sát, đánh giá các dịch vụ hành chính công năm 2017, cho thấy sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với các dịch vụ hành chính công có nhiều tiến bộ hơn so với cuộc điều tra năm 2014, nổi bật nhất là dịch vụ hành chính cấp xã đã có sự cải thiện đáng kể, như: Dịch vụ chứng thực mức độ hài lòng từ 67,63 % tăng lên 95,46%; dịch vụ cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi mức độ hài lòng từ 61,66 % tăng lên 97,33%; dịch vụ đăng ký Giấy Kết hôn mức độ hài lòng từ 72,23 % tăng lên 95%. Đối với các dịch vụ hành chính cấp huyện cũng có sự cải thiện đáng kể như: Dịch vụ cấp Giấy đăng ký hộ kinh doanh mức độ hài lòng từ 73,17 % tăng lên 79,28; dịch vụ cấp Giấy đăng ký Quyền sử dụng đất mức độ hài lòng từ 56,84 % tăng lên 70,09%.

Từ kết quả trên giúp cho cơ quan hành chính nhà nước kịp thời phát hiện những mặt mạnh để xây dựng và thực hiện các giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng và của cơ quan nhà nước nói chung, đáp ứng yêu cầu của Nhân dân trong từng thời kỳ đem lại sự hài lòng ngày càng cao cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; nhận được sự phản hồi rất tốt trong dư luận xã hội, người dân coi đây là kênh chính quy để họ bài tỏ chính kiến; chính quyền nắm bắt được thông tin từ tổ chức, công dân về chất lượng phục vụ của dịch vụ hành chính công để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính. Kịp thời nắm bắt được năng lực hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính, thái độ phục vụ, đạo đức của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; thái độ công chức thay đổi rõ rệt theo hướng phục vụ, tích cực lắng nghe và giải thích cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, tận tình cho người dân và tổ chức; công chức trực tiếp giao dịch với tổ chức, công dân ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng phục vụ của dịch vụ hành chính công.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra xác định mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh chưa thường xuyên, liên tục; một bộ phận người dân chưa quen việc cung cấp thông tin trong việc điều tra nên đôi khi còn e ngại; việc đánh giá của người dân, tổ chức ở từng tiêu chí, mức độ không đồng đều (số lượng cá nhân, tổ chức tham gia đánh giá mức độ hài lòng và không hài lòng là 1.492 người, trong khi đó số lượng hài lòng, không hài lòng ở từng tiêu chí có sự chênh lệch khá lớn, nên việc nhận xét tổng quát về mức độ hài lòng về sự phục vụ của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế; trong 03 dịch vụ hành chính cấp huyện được khảo sát, thì dịch vụ cấp Giấy phép xây dựng nhà ở có sự sụt giảm mức độ hài lòng so với năm 2014, từ 88,05 % giảm xuống còn 56,25%, đồng thời các chỉ số của dịch vụ này như: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức giải quyết công việc cho người dân và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều có sự sụt giảm đáng kể.

Qua đó để nâng cao và cải thiện chỉ số hài lòng của tổ chức và công dân trong thời gian tới các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, về tiếp cận dịch vụ, các cơ quan, đơn vị chủ động cung cấp thông tin về các dịch vụ do mình cung cấp và các điều kiện, cách thức tiếp cận dịch vụ; chủ động nắm bắt nhu cầu của người dân để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, nhất là khi có sự thay đổi của cơ quan có thẩm quyền (thay vì chờ đến khi người dân có yêu cầu mới phục vụ). Đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin, chú trọng tương tác trực tiếp, thường xuyên, cập nhật đúng lúc, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, giải đáp thỏa đáng, kịp thời các thắc mắc.

Hai là, công bố công khai, rộng rãi và hướng dẫn cụ thể cách thức tiếp cận, sử dụng các dịch vụ trực tuyến qua mạng internet, qua hệ thống tin học viễn thông, truyền thông đa phương tiện. Công khai hóa toàn bộ thông tin bằng nhiều hình thức thích hợp, đa dạng; đẩy mạnh thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại; kết nối hệ thống trực tuyến giữa các cơ quan, các cấp hành chính (đến cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc); kết nối liên thông cơ sở dữ liệu; thống nhất quy trình phối hợp tiếp nhận, xử lý công việc, cung cấp dịch vụ giữa các khối, các tuyến.

Ba là, cải thiện thái độ, trách nhiệm phục vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh, xử lý ngay các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, công khai kết quả xử lý; có giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, thu hút người có tài năng, nhân lực chất lượng cao để tăng cường hiệu quả.

Bốn là, quy định thống nhất và thực hiện nghiêm cơ chế tiếp nhận, xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ nhà nước, xem đây là kênh quan trọng để giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện những thiếu sót, khiếm khuyết, những vấn đề cần ưu tiên, từ đó không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ. Xây dựng kế hoạch nâng cấp các điều kiện tiếp đón và phục vụ theo lộ trình phù hợp với khả năng ngân sách địa phương, tạo môi trường giao tiếp văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, dân chủ.

 Thanh Bình

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC