Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
   Lĩnh vực tôn giáo
   Tổ chức HCSN nhà nước
   Quy trình thủ tục HC
   Hoạt động một cửa
   Hoạt động cải cách HC
   Bộ thủ tục hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 25-12-2017
Kết quả tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ông Lê Trung Hồ, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang tặng hoa cho Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi Đoàn Thanh niên với công tác CCHC năm 2017

   Về công tác chỉ đạo, điều hành: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 10/12/2016 về công tác cải cách hành chính năm 2017; kế hoạch công tác kiểm tra, kế hoạch tuyên truyền và kế hoạch thi đua chuyên đề công tác cải cách hành chính năm 2017; Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Chỉ thị số 1453/CT-UBND ngày 07/7/2017 về việc đẩy mạnh nâng cao các chỉ số CCHC, năng lực cạnh tranh (PCI), sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS), chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI). Chỉ đạo tổ chức điều tra xã hội học đối với các dịch vụ hành chính công tại các huyện: Hòn Đất, Châu Thành, Gồng Riềng, Tân Hiệp và 12 xã, thị trấn thuộc 4 huyện đã nêu; Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 về công bố kết quả điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 12/7/2017 về triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Kiên Giang với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh hoàn chỉnh thoả thuận hợp tác khung giữa Bưu điện tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện để triển khai hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên diện rộng; Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 về công bố kết quả phân loại thực hiện công tác CCHC năm 2016.

Về kiểm tra CCHC: Tiến hành tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại 07 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 05 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã đạt trên 30% số đơn vị thuộc và trực thuộc theo quyết định số Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác CCHC năm 2017. Qua kiểm tra giúp các cơ quan, đơn vị nâng lên ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh. Sau kiểm tra, UBND tỉnh ban hành 12 văn bản chấn chỉnh công tác CCHC tại các đơn vị được kiểm tra. Tiếp Đoàn kiểm tra công tác CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, sau thông báo kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC.

Về công tác tuyên truyền CCHC: Duy trì chuyên mục cải cách hành chính trên Báo Kiên Giang mỗi tháng 02 kỳ; Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang chuyên mục cải cách hành chính mỗi tháng 01 kỳ; chương trình “Gặp gỡ đối thoại” mỗi quý 01 kỳ; chương trình “Cái lý, cái tình” mỗi tháng 01 kỳ. Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện đã đăng tải nhiều tin, bài phản ánh các hoạt động thực hiện công tác cải cách hành chính của địa phương, cơ sở. Chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn Kiên Giang xây dựng kế hoạch liên tịch hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính và công tác thanh niên năm 2017. Qua đó đang chuẩn bị để tổ chức Hội thi Đoàn Thanh niên với công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017 cho các tổ chức đoàn, đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn tham gia. Tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ về cải cách hành chính cho 336 công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã.

Về thực hiện 06 nhiệm vụ CCHC:

Thứ nhất, cải cách thể chế: HĐND và UBND tỉnh ban hành 51 văn bản quy phạm pháp luật (22 nghị quyết và 29 quyết định); chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với 03 sở và 04 huyện trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung theo dõi các lĩnh vực trọng tâm về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 31/01/2017 công bố Danh mục VBQPPL của tỉnh hết hiệu lực và đã rà soát 26 VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành, trong đó có 10 nghị quyết, 16 quyết định (kiến nghị thay thế 05 nghị quyết, 10 quyết định, bãi bỏ 05 nghị quyết, 06 quyết định); đã kiểm tra 01 quyết định ban hành năm 2016, 29 quyết định ban hành năm 2017 và kiểm tra theo thẩm quyền 41 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến (phát hiện có 02 nghị quyết sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày và cơ quan ban hành đã kịp thời đính chính theo quy định của pháp luật).

Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: cập nhật và niêm yết công khai 1.930 thủ tục thủ tục hành chính (cấp tỉnh là 1.475, cấp huyện là 312 thủ tục và cấp xã là 143 thủ tục) trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng thời tiếp nhận và xử lý 19 phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; duy trì thực hiện cơ chế một cửa tại 21/22 các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 15/15 huyện, thị xã, thành phố và 145/145 xã, phường, thị trấn; 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; duy trì thực hiện mô hình cơ chế một cửa điện tử tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố. Triển khai thực hiện một cửa điện tử tại 21/22 các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lĩnh vực đầu tư dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện liên thông thủ tục hành chính khai sinh, nhập hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 145/145 đơn vị hành chính cấp xã.

   Số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa (cấp tỉnh 1.299/1.475 thủ tục, cấp huyện 198/312 thủ tục, cấp xã là 112/143 thủ tục) và  thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông (cấp tỉnh 59 thủ tục, trong đó 42 thủ tục Sở Kế hoạch và Đầu tư, 17 thủ tục Sở Tài nguyên và Môi trường; cấp huyện 34 thủ tục, trong đó 22 thủ tục đất đai và 12/15 thủ tục liên thông với các xã  thực hiện thí điểm và cấp xã 01 thủ tục cấp giấy khai sinh, hộ tịch, Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi) và thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích là 1.008 thủ tục.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành tỉnh đã tiếp nhận 276.367 hồ sơ (giải quyết đúng hẹn 270.912 hồ sơ, trễ hẹn 896 hồ sơ, còn lại 4.575 hồ sơ chưa đến hẹn giải quyết); Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện đã tiếp nhận 70.778 hồ sơ (giải quyết đúng hẹn 65.919 hồ sơ, trễ hẹn 2.154 hồ sơ, còn lại 4.585 hồ sơ chưa đến hẹn giải quyết); Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã đã tiếp nhận 681.154 hồ sơ (giải quyết đúng hẹn 680.703 hồ sơ, trễ hẹn 269 hồ sơ, còn lại 195 hồ sơ chưa đến hẹn giải quyết).

Thứ ba, về tổ chức bộ máy: Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, tỉnh đã tổ chức 17 cơ quan chuyên môn và 03 cơ quan đặc thù. Theo đó tỉnh đã vận dụng quy định tổ chức lại các phòng, ban thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo cơ chế tinh gọn, phù hợp đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương (nhập Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình thành Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và chất lượng công trình tại Sở Giao thông vận tải; không tổ chức Phòng Tài chính doanh nghiệp tại Sở Tài chính và Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư). Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban An toàn giao thông tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; xếp hạng Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải; tổ chức lại bộ máy Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Quyết định phê duyệt Đề án giải thể Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ; đổi tên Phòng Nghiên cứu khoa học môi trường thành Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế và thành lập Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc; thành lập Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc; đã phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của 26 đơn vị. Trình HĐND tỉnh giao biên chế công chức hành chính cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện năm 2017; xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2018; quyết định tạm giao biên chế công chức hành chính cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và điều chuyển biên chế công chức hành chính của Sở Nội vụ về Đoàn Đại biểu Quốc hội và Sở Du lịch; thông báo kết quả 106 trường hợp tinh giản biên chế và hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố về thời gian thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án tổ chức lại hệ thống sự nghiệp ngành Y tế; triển khai kế hoạch xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và thành lập mới một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế; hoàn thành Đề án hợp nhất 02 Trường Cao đẳng thuộc UBND tỉnh và đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng Đề án bổ sung biên chế công chức cho huyện Phú Quốc; thành lập khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành); tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý rừng Hòn Đất – Kiên Hà, Phú Quốc và An Minh, An Biên và 06 cơ quan, đơn vị; ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với các cơ quan, tổ chức có liên quan; giải thể Ban Quản lý dự án lấn biển xây dựng khu đô thị mới thành phố Rạch Giá; ngoài ra còn thành lập, kiện toàn 08 Ban Chỉ đạo, 02 Tổ Giúp việc cho Ban Chỉ đạo liên ngành cấp tỉnh. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối nông thôn mới; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016; báo cáo phục vụ Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016. Ký pháp lý hồ sơ dự án 513 với thành phố Cần Thơ; hoàn chỉnh Đề án thực hiện phân công kiêm nhiệm một số chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố giai đoạn 2017-2021; Đề án thành lập huyện Thổ Châu; Đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc.

Thứ tư, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương cho 76/90 công chức và đã được phê duyệt kết quả thi; tiếp nhận 05 công chức không qua thi tuyển; chuyển 04 công chức xã thành công chức huyện; nâng lương và thỏa thuận nâng bậc lương 108 trường hợp; nâng bậc lương trước thời hạn 62 trường hợp; chuyển ngạch lương 02 trường hợp; tiếp nhận 12 công chức không qua thi tuyển và xét tuyển đặc cách 19 viên chức không qua thi; phê duyệt kết quả tuyển dụng 03 viên chức; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 14 công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở; 01 Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc; 01 kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước, 03 kế toán trưởng; nghỉ hưu 08 trường hợp; thôi việc 04 trường hợp; miễn nhiệm 01 thanh tra viên chính; 01 kế toán trưởng. Điều động, cho chuyển công tác 159 trường hợp; cử 02 công chức, viên chức đi nghiên cứu sinh và 23 công chức, viên chức đi học cao học; cử 04 công chức dự thi nâng ngạch kiểm soát viên thị trường lên kiểm soát viên thị trường chính; ban hành công văn đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên năm 2017. Triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2017; phối hợp với Trường Chính trị khai giảng lớp tập huấn chức danh Tư pháp - Hộ tịch xã; lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 46 cho 201 công chức, viên chức; tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cho 88 đại biểu HĐND cấp huyện; bồi dưỡng 284 cán bộ, công chức, viên chức.

Thành lập Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016-2017; Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành Y tế năm 2017; ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017; ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2017; phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng III cho 15 trường hợp; công nhận kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho 84 thí sinh, trong đó có 63 thí sinh đạt kết quả; bồi dưỡng 284 cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ năm, về cải cách tài chính công: Có 519/519 cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước (cấp tỉnh 52/52, cấp huyện 467/467, cấp xã 145/145) và có 875/876 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính (cấp tỉnh 152/153, cấp huyện 723/723 đơn vị). Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, một số cơ quan, đơn vị đã rà soát bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp và chi theo quy chế đã ban hành.

Thứ sáu, hiện đại hóa hành chính nhà nước:

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tiếp tục được triển khai mạnh và đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản và điều hành được duy trì và phát huy hiệu quả, việc trao đổi, tra cứu thông tin, gửi nhận văn bản giữa cán bộ trong cùng đơn vị và các cơ quan khác được nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm chi phí (tháng 11/2017 đã có 509.237 văn bản điện tử được chuyển qua môi trường mạng). Một số cơ quan, đơn vị áp dụng chữ ký số trong việc gửi nhận văn bản điện tử, vận hành và sử dụng hơn 4.000 hộp thư điện tử công vụ (@kiengiang.gov.vn) cho cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, 37/37 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã được triển khai xây dựng hệ thống cổng/trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng chính thức Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang cung cấp 1.972 dịch vụ công trực tuyến, trong đó mức độ 1, 2 là 1.248; mức độ 3 là 656 và mức độ 4 là 68 và khởi động đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc và thành phố Rạch Giá.

Triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 97 UBND xã, phường, thị trấn; thực hiện kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 28 cơ quan, đơn vị; tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và giới thiệu ISO 9001:2015 cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các Chi cục và UBND các xã, phường, thị trấn (230 người dự); báo cáo kết quả đánh giá tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 63 xã, phường, thị trấn năm 2017. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 theo quy định của Quyết định 19/2014/QĐ-TTg. Đến nay toàn tỉnh có 152 cơ quan hành chính đang áp dụng HTQCLC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 (21 sở, ban, ngành tỉnh; 09 Chi cục; 15 UBND cấp huyện; 107 UBND cấp xã, trong đó có 10 đơn vị áp dụng từ năm 2014, 97 đơn vị áp dụng năm 2017).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như: Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực còn chậm và chưa đầy đủ; còn một số sở, ban, ngành tỉnh, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh có mặt chưa toàn diện, chưa cụ thể; triển khai thực hiện cơ chế một cửa điện tử cấp huyện và tại sở, ban, ngành tỉnh chưa đồng bộ; thực hiện cơ chế một cửa liên thông còn hạn chế; niêm yết công khai TTHC nhiều nơi chưa đúng quy định, có nơi chưa cập nhật kịp thời các TTHC mới ban hành và chưa đưa hết các TTHC vào thực hiện theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Giải quyết thủ tục còn kéo dài so với thời gian quy định, một vài nơi còn có biểu hiện gây khó khăn cho tổ chức và công dân; mức độ hài lòng của người dân về giải quyết TTHC chậm được nâng lên. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nhiều nơi chưa đạt yêu cầu về diện tích, còn có trường hợp đặt thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định, sổ sách theo dõi giải quyết TTHC ghi không đủ thông tin theo quy định. Đội ngũ làm công tác CCHC các ngành, các cấp nhiều nơi năng lực tham mưu còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu./.

Bài và ảnh: Thanh Bình

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC