Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 12-3-2018
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương

Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua 14 gồm các NHTMCP cùng cam kết thực hiện thi đua năm 2018

  Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo Thông báo số 212/TB-VPCP ngày 08/02/2018 của Văn phòng Chính phủ, ngày 08/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 261/UBND-VHXH chỉ đạo thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, địa phương, đơn vị) nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này và tập trung thực hiện tốt một số việc sau: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua hưng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) tới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với cơ quan, địa phương, đơn vị. (2) Ngay từ đầu năm, tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2018 của tỉnh Kiên Giang; việc tổ chức các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, địa phương, đơn vị. (3) Thường xuyên, coi trọng việc phát hiện kịp thời những gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, sáng tạo và có nhiều hình thức để biểu dương, động viên, nhân rộng. Thực hiện tốt cả 4 khâu phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cơ quan truyền thông, báo chí phát huy vai trò tích cực trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố, mô hình mới. (4) Thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn làm tiêu chí khen thưởng. Thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ trong bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng, tránh khen thưởng tràn lan. Tạo sự chuyển biến tích cực trong khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động, công tác  trực tiếp. Lấy ý kiến rộng rãi về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân để nắm bắt thông tin trước khi đề nghị khen thưởng. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những hồ sơ tồn đọng trong khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. (5) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Kịp thời kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp để đảm bảo hiệu quả hoạt động. (6) Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động và kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng và kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và triển khai đến cơ sở tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. (7) Phát huy những kết quả đã đạt được, với khí thế mới, động lực mới, đề nghị các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng (cơ quan thường trực của Hội đồng) chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh đã đề ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

HC

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC