Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
   Đào tạo - Thi tuyển
   Tôn giáo
   Thi đua khen thưởng
   Văn thư - Lưu trữ
   Hoạt động tôn giáo
   Hoạt động thi đua KT
   Xây dựng chính quyền
   Địa giới hành chính
   Tổ chức - Công chức
   Công tác văn thư, lưu trữ
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 20-3-2013
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2013

Trao quà 8/3 cho nữ CCVC Chi cục VTLT, ảnh HC

Ngày 18 tháng 3 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2013.

Theo đó, nội dung, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch gồm:

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về văn thư, lưu trữ:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ gồm:

- Luật Lưu trữ năm 2011; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào cơ quan; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; Thông tư 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn.

Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ:

- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản như: Quyết định quy định công tác quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh’ Quyết định danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và cấp huyện thuộc nguồn nộp vào lưu trữ lịch sử tỉnh; Quy chế khai thác sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ; Kế hoạch thi đua chuyên đề công tác văn thư, lưu trữ; Quyết định ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng việt trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần soạn thảo và ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung (đối với những cơ quan chưa ban hành hoặc đã ban hành nhưng không còn phù hợp) những văn bản sau: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ công việc cơ quan; Bảng thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ;  Quy định về tổ chức sử dụng tài liệu.

Về chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động văn thư, lưu trữ

Các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tốt việc tự kiểm tra các hoạt động văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Chi cục Văn thư-Lưu trữ thực hiện kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại một số sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau: Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản Trung ương và địa phương về công tác văn thư, lưu trữ; Công tác tổ chức, cán bộ (về tổ chức văn thư, lưu trữ; biên chế, trình độ cán bộ; việc thực hiện các chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước); Ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý;  Thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư: Soạn thảo và ban hành văn bản, quản lý văn bản đi - đến, lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, quản lý và sử dụng con dấu; Thực hiện nghiệp vụ công tác lưu trữ; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ; Kho lưu trữ và trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ.

Về công tác tổ chức và cán bộ

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và tăng cường biên chế làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở các cấp trong tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ; tại Ủy ban nhân dân  xã, phường, thị trấn bố trí công chức kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ.

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở các cấp, nhất là ở cấp xã; cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, tiếp thu các văn bản mới về thi hành Luật Lưu trữ 2011 và các văn bản có liên quan.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ phụ cấp độc hại cho công chức, viên chức, người làm công tác văn thư, lưu trữ theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị.

Quản lý văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

Thực hiện quản lý văn bản đi, văn bản đến và hướng dẫn, tổ chức lập hồ sơ công việc, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, tổ chức theo Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

Quản lý và sử dụng con dấu

Quản lý an toàn, chặt chẽ, đúng quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư.

Thu thập và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ

- Tổ chức thực hiện tốt việc lập hồ sơ và thu thập hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định.

- Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư-Lưu trữ hướng dẫn lựa chọn thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh năm 2013 gồm 05 đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ (bao gồm Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Ban Thi đua khen thưởng), Sở Tài nguyên và Môi trường và huyện Hòn Đất (bao gồm tài liệu của UBND huyện, các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện).

- Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ tỉnh được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 316/LTNN-NVĐP ngày 24 tháng 6 năm 1999 của Cục Lưu trữ Nhà nước (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước).

Tập trung chỉnh lý, sắp xếp giải quyết tài liệu tích đống và tiêu hủy tài liệu hết giá trị

- Tổng kết việc thực hiện Đề án “Giải quyết tài liệu tích đống” giai đoạn 2008-2012” theo Quyết định số 356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và xây dựng Đề án “Giải quyết tài liệu tích đống” giai đoạn 2013-2017 đối với các cơ quan thuộc danh mục là nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh để triển khai thực hiện.

- Đối với các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc giải quyết tài liệu tích đống theo Quyết định số 356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch chỉnh lý, sắp xếp tài liệu lưu trữ, tránh tình trạng tài liệu lưu trữ tồn đọng, tích đống.

- Thực hiện việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện Đề án “Sữa chữa, nâng cấp kho lưu trữ chuyên dụng” của tỉnh theo Quyết định số 1784/QĐ-TTg ngày 24/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ

- Sở Nội vụ chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 2264/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp, mở rộng kho lưu trữ chuyên dụng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

 - Các Sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quan tâm chỉ đạo việc bố trí kho lưu trữ và các trang thiết bị bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ của cơ quan, đơn vị.

Trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để bảo quản an toàn tài liệu như: Phòng cháy, chữa cháy, giá, kệ, hộp đựng tài liệu…và thường xuyên vệ sinh, khử trùng để bảo quản an toàn tài liệu.

Tổ chức sử dụng tài liệu

- Các Sở, ngành, huyện, thị, thành phố: Tiếp tục hoàn thiện các công cụ tra cứu như: Mục lục hồ sơ, cơ sở dữ liệu, sổ sách khai thác tài liệu và đọc giả; bố trí phòng đọc đủ điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi để đọc giả đến khai thác, sử dụng tài liệu.

- Lập kế hoạch và tiến hành khảo sát, nhân bản, sưu tầm tài liệu quý, hiếm về Kiên Giang hiện đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia; tài liệu ghi trên lá buông, sắc phong tại các lăng, chùa.

- Tuyên truyền và phát huy giá trị tài liệu của cán bộ đi B.

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Nội vụ các chủ trương, quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, khai thác, sử dụng, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo:

- Trên cơ sở kế hoạch này, các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Tổ chức phong trào thi đua chuyên đề về công tác văn thư, lưu trữ tại từng cơ quan, đơn vị và trong cán bộ, công chức, viên chức. Sở Nội vụ chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thẩm định, kiểm tra các kết quả tự chấm điểm của các đơn vị, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc.

- Giao Sở Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch này.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm công tác văn thư, lưu trữ theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Chi cục Văn thư- Lưu trữ Sở Nội vụ)./.

                                                                                                              

 

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC