Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 25-4-2013
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 và chương trình công tác tháng 05 năm 2013

Bộ Nội vụ tổ chức khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của CC cơ quan HCNN ở KG

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 của Sở Nội vụ, tháng 4/2013, Ban Giám đốc sở đã tập trung chỉ đạo và thực hiện khá tốt nhiệm vụ đề ra và đạt các kết quả trên các mặt sau:

Tham mưu UBND tỉnh: Thay đổi và bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; bổ nhiệm các chức danh bộ máy điều hành và Ban kiểm soát Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kiên Giang; xin chủ trương Bộ Nội vụ về thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang; cho phép Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội; thành lập Hội Thể dục Dưỡng sinh tỉnh Kiên Giang và 43 Hội Khuyến học các xã; ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn. Trình UBND tỉnh: Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh; Quy định phân cấp về tuyển dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; ban hành Hướng dẫn, sắp xếp, bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính; Kế hoạch triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, nâng lương và thỏa thuận nâng lương…  34 trường hợp. Tổng hợp đăng ký dự tuyển lớp đại học Luật hệ vừa làm vừa học cho 149 cán bộ, công chức, viên chức. Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho 99 học viên, chiêu sinh 01 lớp tin học trình độ B và 01 lớp tiếng Khmer. Trả lời đề nghị của hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang về thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng cán bộ hưu trí chuyên trách và cán bộ không phải hưu trí giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách trong hệ thống tổ chức Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh và kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh  về việc công nhận hội có tính chất đặc thù. Báo cáo kết quả thẩm định kiểm tra đánh giá cải cách hành chính và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng hoàn thành xuất sắc công tác cải cách hành chính giai đoạn 2008-2012 và năm 2012 cho 16 tập thể và 32 cá nhân. Kết luận thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức đối với Sở Tài nguyên Môi trường và tiến hành thanh tra nội dung trên đối với UBND huyện Vĩnh Thuận. Tổ chức thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đợt 1 năm 2013 được 10/18 hồ sơ. Trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thi đua chuyên đề về công tác văn thư, lưu trữ; Quy chế khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư Lưu trữ. Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2013. Trình UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi điểm a, Khoản 1, Điều 13 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch 15/KH-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh về tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013). Trình UBND tỉnh quyết định tặng thưởng 1.007 Bằng khen; công nhận 119 danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 16 Cờ thi đua. Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo và UBND tỉnh: Tổng kết công tác tôn giáo năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch 27/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tôn giáo và triển khai Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp và các sở, ngành có liên quan. Chấp thuận một số yêu cầu tôn giáo như: Phong phẩm; tổ chức lễ đặt viên đá xây dựng nơi thờ tự; tổ chức lễ Cải táng; mở lớp bồi dưỡng giáo lý; tổ chức chương trình bồi linh thường năm .... Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường  và các phòng Nội vụ giải quyết kịp thời các phát sinh trong tôn giáo. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nội vụ đã nhận được 992 hồ sơ, đã giải quyết được 480 hồ sơ, đạt 48%, trong đó trước hẹn đạt 81%, đúng hẹn 17%, trễ hẹn 02%, còn lại 512 hồ sơ chưa đến hẹn trả kết quả.

Ban Giám đốc sở đã đề ra chương trình công tác trọng tâm tháng 5/2013 như sau: Trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức là Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã; quyết định giao biên chế sự nghiệp y tế, giáo dục cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Hành chính điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Thẩm định Đề án vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng các đơn vị sự nghiệp của Sở Y tế. Phối hợp tổ chức thi chứng chỉ tiếng Khmer mở 01 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính. Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành quy định về tiêu chí phân loại ấp, khu phố, khu vực trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; báo cáo số lượng, chất lượng những người là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Trình UBND tỉnh báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg, ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch tự đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ; ban hành mẫu Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của UBND cấp xã. Kết luận thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức đối với UBND huyện Vĩnh Thuận; triển khai hoạt động thanh tra công tác quản lý nhà nước về Nội vụ đối với các đơn vị theo Kế hoạch thanh tra năm 2013. Hoàn tất thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong đợt 1/2013 và tiếp tục nhận hồ sơ giải quyết đợt 2/2013. Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thực hiện quy trình xây dựng Quyết định thay thế quyết định số 28/2002/QĐ-UBND ngày 25/3/2002 của UBND tỉnh quy định về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh; Danh mục cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ; danh mục hồ sơ, tài liệu cơ quan; bảng xác định giá trị tài liệu;  báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án theo quyết định 356/QĐ-UBND của UBND tỉnh và xây dựng Đề án giai đoạn 2013-2017. Lập kế hoạch thu thập thông tin, tài liệu để biên soạn, biên tập kỷ yếu các đơn vị, tập thể Anh hùng tỉnh Kiên Giang. Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và các hình thức khen cao năm 2012 trình UBND tỉnh công nhận; Giúp UBND tỉnh đi trình khen cao cho tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ thi đua khen thưởng năm 2013. Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn tổ chức lễ Phật đản PL.2557 – DL.2013 và tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số tập thể, chức sắc Phật giáo tiêu biểu. Tổ chức triển khai Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc các tôn giáo. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại sở./.

                                                                                               HC

 

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC