Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 19-12-2012
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013

Thí sinh thi phần tìm hiểu kiến thức về cải cách hành chính

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, ngày 10 tháng 12 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2013.

Mục tiêu năm 2013 là: Tập trung nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương và toàn tỉnh. Trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng chất lượng thực hiện cơ chế một cửa (CCMC) tại 100% cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông (MCLT) về lĩnh vực đất đai giữa cấp xã và cấp huyện; đầu tư xây dựng mới mô hình thực hiện CCMC hiện đại từ 3 đến 4 huyện và thí điểm đầu tư mô hình thực hiện cơ chế MCLT hiện đại cấp huyện; nâng chất lượng công tác đào đạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC.  

Nhiệm vụ CCHC năm 2013: Thứ nhất, cải cách thể chế, cụ thể hóa chủ trương, chính sách, pháp luật trên địa bàn gồm: Ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh năm 2013; đảm bảo thực hiện đúng quy trình và từng bước nâng cao chất lượng. Tổ chức tốt việc rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án do UBND tỉnh giao các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông: Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát quy định, TTHC trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh. Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện đề án thực hiện cơ chế một cửa đã được UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về thực hiện CCMC, cơ chế MCLT; thực hiện đồng bộ việc kiểm soát TTHC, thực hiện CCMC, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc hành chính có liên quan tổ chức và công dân. Xây dựng Đề án thực hiện cơ chế MCLT theo hướng hiện đại cấp huyện giai đoạn 2013 - 2015. Năm 2013, triển khai thực hiện CCMC điện tử từ 03 đến 04 huyện; chọn một đơn vị cấp huyện để thí điểm rút kinh nghiệm thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy trình liên thông lĩnh vực đất đai giữa cấp xã và cấp huyện để UBND cấp huyện xây dựng đề án thực hiện cơ chế MCLT giữa cấp xã và cấp huyện để triển khai thực hiện; chỉ đạo cấp xã xây dựng quy trình thực hiện liên thông một số lĩnh vực như khai sinh, hộ tịch, hộ khẩu và cấp thể bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Duy trì thực hiện cơ chế MCLT lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lĩnh vực dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thứ ba, về cải cách tổ chức, bộ máy: Tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại 11 huyện và 15 phường theo chỉ đạo của Trung ương; Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND; nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã. Rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã. Triển khai thực hiện việc phân cấp giữa Chính phủ và UBND tỉnh; giữa UBND tỉnh với các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên các lĩnh vực quản lý. Rà soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện nhằm phát hiện chồng chéo hoặc bỏ sót để điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Thứ tư, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành luật nhằm nâng lên trách nhiệm thi hành nhiệm vụ, công vụ được giao. Triển khai, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý CBCC; xây dựng văn bản về quản lý viên chức; quản lý CBCC cấp xã. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng CBCC nhất là cán bộ cơ sở từng bước đảm bảo đạt chuẩn về tiêu chuẩn, chức danh; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác CCHC cho đội ngũ CBCC làm công tác CCHC các cấp. Nâng lên chất lượng công tác tuyển dụng, đánh giá CBCCVC hàng năm. Thứ năm, về cải cách tài chính công: Thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý ngân sách cho các sở, ngành và UBND cấp huyện nhằm tạo sự chủ động, năng động, sáng tạo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập theo các Nghị định của Chính phủ. Thứ sáu, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ CCHC ở các ngành, các cấp; trước mắt tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ CCHC tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong các cơ quan hành chính. Quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có xây dựng trụ sở UBND cấp xã theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ bảy, về công tác chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch của UBND tỉnh, của sở, ngành, địa phương thực hiện Chương trình tổng thể. Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2013 theo hướng dẫn; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Triển khai, thực hiện Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và kế hoạch năm 2013. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ CCHC tại sở, ngành, địa phương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ, về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCCVC; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của CBCCVC Nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về ban hành quy tắc ứng xử của CBCCVC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Tổ chức phát động và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại sở, ngành, địa phương; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về cải cách hành chính.

Kèm theo kế hoạch này là phụ lục về phân công triển khai các nhiệm vụ CCHC cho các sở, ngành, UBND cấp huyện. Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ trên, UBND tỉnh chỉ rõ: Một là, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai quán triệt kế hoạch này tới các cấp, các ngành và CBCCVC toàn tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch CCHC năm 2013 để thực hiện. Hai là, các cơ quan, địa phương được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ CCHC theo phụ lục có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề án, dự án cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. Ba là, giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo quy định./.

                                                                                                      HC

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC