Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 3-4-2012
KÊT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NỘI VỤ QUÝ I VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II/2012

            Thực hiện kế hoạch công tác nội vụ năm 2012, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ và đạt kết quả trên  các mặt như sau:

Về công tác tổ chức, biên chế: Tham mưu UBND tỉnh: Thành lập Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; trình HĐND tỉnh kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2012, quyết định giao biên chế sự nghiệp năm 2012 cho các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015 và năm 2012; sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015; Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016. Điều động 23 trường hợp; nâng, chuyển xếp lương 140 trường hợp; bổ nhiệm vào ngạch 82 trường hợp; giải quyết nghỉ việc 70 trường hợp (68 trường hợp nghỉ theo Quyết định 25/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh); chuyển công tác và chuyển cán bộ xã thành công chức huyện 7 trường hợp. Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2011 cho 290 thí sinh trúng tuyển; công nhận kết quả xét tuyển dụng 15 viên chức; cử 06 công chức đi bồi dưỡng ở nước ngoài và 03 công chức thi nâng ngạch; hoàn thành tập huấn báo cáo viên cấp huyện chương trình bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

 Về công tác xây dựng chính quyền: Tham mưu UBND tỉnh: Quyết định điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 24 ấp, khu phố trong tỉnh; quyết định phê chuẩn, miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND các huyện theo quy định; Báo cáo tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường; trình HĐND tỉnh hủy bỏ Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01/7/2007; điều chỉnh Nghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009. Thẩm định, trình UBND tỉnh cho phép thành lập 02 Hội; phê duyệt Điều lệ 04 Hội. Trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét công nhận Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh là Hội có tính chất đặc thù. 

Công tác cải cách hành chính: Tham mưu UBND tỉnh: Mở hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 18/01/2012 thực hiện Chương trình tổng thể; Chương trình số 13/CTr-UBND về chương trình công tác cải cách hành chính năm 2012; Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2012; phê duyệt sửa đổi bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa tại 2 sở; thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định, đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2011 trên địa bàn tỉnh; Giúp UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ tình hình thực hiện công tác CCHC quý I và chương trình trọng tâm quý II/2012. Báo cáo sơ kết việc thực hiện thí điểm cơ chế 1 cửa liên thông lĩnh vực đất đai giữa cấp xã và cấp huyện;

Công tác thanh tra: Thông báo kết luận Thanh tra công tác quản lý nhà nước về nội vụ đối với UBND huyện Tân Hiệp. Triển khai và kết thúc thanh tra về công tác tổ chức cán bộ Nhà nước đối với Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang. Ban hành kế hoạch thanh tra công tác quản lý nhà nước về nội vụ năm 2012.

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên: Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2012.

Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2012. Mở hội nghị triển khai kế hoạch công tác VTLT năm 2012 và kỷ niệm 66 năm ngày Lưu trữ Việt Nam. Phối hợp đơn vị tư vấn khái toán sửa chữa nâng cấp kho lưu trữ chuyên dụng trình UBND tỉnh; tiếp và cùng Đoàn kiểm tra của Cục VTLT Nhà nước thực hiện kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh và 04 sở, ngành, huyện, thành phố.

Công tác thi đua khen thưởng: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn hướng dẫn tổ chức thi đua, khen thưởng chuyên đề, theo đợt và đột xuất; xét công nhận sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác và quản lý. Thẩm định trình UBND tỉnh tặng 1.096 bằng khen; công nhận 175 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 11 Cờ thi đua. Tiếp nhận 27 hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích cống hiến. Hiệp y đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể, cá nhân. Xác nhận 67 hồ sơ người có công với cách mạng, sao y 118 hồ sơ khen thưởng.

Quản lý nhà nước về tôn giáo: Tham mưu UBND tỉnh kịp thời giải quyết một số yêu cầu chính đáng, theo đúng pháp luật của một số tôn giáo như việc tổ chức Đại hội; tổ chức Hội nghị bầu cử Đại biểu dự Đại hội toàn quốc; tổ chức quyên góp; thành lập Hội quán. Thực hiện theo thẩm quyền một số nghiệp vụ trong hướng dẫn và giải quyết một số việc đối với một số tôn giáo trong tỉnh.

Một số công tác trọng tâm quý II/2012:

Tham mưu UBND tỉnh: trình Bộ Nội vụ bổ sung biên chế hành chính năm 2012 và quyết định giao biên chế hành chính năm 2012 cho các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; thẩm định kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2013, trình HĐND tỉnh; tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên cán sự, từ ngạch cán sự lên chuyên viên năm 2012; phê duyệt kế hoạch đào tạo công chức, viên chức ngành y tế và ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015; ban hành kế hoạch đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch phân loại đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã năm 2012; trình Bộ Nội vụ thành lập huyện Thuận Hưng (chia tách từ huyện Giồng Riềng) và 04 xã thuộc huyện Châu Thành, Hòn Đất, An Minh và U Minh Thượng. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016; kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp và chuyên viên. Tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2012. Xây dựng kế hoạch tập huấn công chức làm công tác thanh niên.

Tham mưu UBND Đề án cơ chế một cửa liên thông cấp huyện theo hướng hiện đại giai đoạn 2012-2015; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Thẩm định trình UBND phê duyệt Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai giữa cấp xã với cấp huyện; cơ chế một cửa tại đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Hướng dẫn đề cương báo cáo cải cách hành chính hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; phối hợp một số cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn xây dựng đề án thực hiện cơ chế một cửa trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chọn 2 đơn vị huyện triển khai cơ chế một cửa liên thông điện tử năm 2012.

Thực hiện 02 cuộc thanh tra công tác quản lý nhà nước về nội vụ đối với  UBND huyện Phú Quốc và Gò Quao.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Quyết định 2474/QĐ-TTg, ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch thực hiện Chiến lược; Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2012. Hướng dẫn công tác lập kế hoạch và theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lược thanh niên. Phối hợp với các ngành liên quan nắm tình hình thanh niên và thực hiện các chính sách về phát triển thanh niên.

Tham mưu UBND tỉnh: ban hành tiêu chí thi đua về công tác văn thư, lưu trữ; báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; quyết định ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh. Thành lập Đoàn kiểm tra về công tác văn thư lưu trữ năm 2012 tại cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân để trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (đợt 2) cho các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2011; tổ chức các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh và ký kết giao ước thi đua năm 2012.

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Triển khai kế hoạch phổ biến pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo và tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo cơ sở./.

                                                                                                                    HC

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC