Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin được đưa ngày: 15-3-2012
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2012

Ngày 23/02/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2012. Kế hoạch 2012 xác định 3 nhiệm vụ thường xuyên và 4 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó xác định từ năm 2012 sẽ thu tài liệu lưutrữ lịch sử cấp huyện vào lưu trữ lịch sử tỉnh.

Theo đó, các nhiệm vụ thường xuyên năm 2012 gồm: Về công tác tổ chức và cán bộ, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bố trí đủ biên chế đảm bảo tiêu chuẩn ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước đối với Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ  để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ; thực hiện tốt Công văn số 186/UBND-NCPC ngày 14/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn nhiệm vụ, tổ chức văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, tổ chức văn thư, lưu trữ Phòng Nội vụ cấp huyện và văn thư, lưu trữ cấp xã; tăng cường tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ các cấp; thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị. Về xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định Quy định công tác quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh, Quyết định danh mục các cơ quan, tổ chức là nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh, … để thay thế các quyết định trước không còn phù hợp; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ, kịp thời phát hiện các văn bản không còn phù hợp để chỉnh sửa, bổ sung, thay thế theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét; các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần xem xét và ban hành (đối với những cơ quan chưa ban hành hoặc đã ban hành nhưng không còn phù hợp): Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại cơ quan, đơn vị, Quy chế công tác văn thư, lưu trữ, Danh mục hồ sơ công việc cơ quan, phấn đấu 100% sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện có quy chế và bản danh mục; Bảng thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ; Danh mục thành phần tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh); hướng dẫn lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Về chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động văn thư, lưu trữ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức một số cuộc kiểm tra các hoạt động văn thư, lưu trữ đối với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ; công tác tổ chức, cán bộ; công tác ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý; thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư (soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý văn bản đi – đến; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu); thực hiện nghiệp vụ công tác lưu trữ (thu thập, chỉnh lý, sắp xếp, tiêu hủy tài  liệu; bảo quản, khai thác tài liệu lưu trữ); ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ; đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp kho lưu trữ và trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ tại cơ quan, đơn vị.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 gồm: Tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ.  Tập trung chỉnh lý, sắp xếp giải quyết tài liệu tích đống: thực hiện nhằm đạt mục tiêu Đề án “Giải quyết tài liệu tích đống” giai đoạn 2008 - 2012 (ban hành kèm theo Quyết định 356/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang), tiến hành tổng kết Đề án vào quý IV năm 2012, đồng thời xây dựng Đề án “Giải quyết tài liệu tích đống” giai đoạn 2013 - 2017 đối với các cơ quan thuộc danh mục là nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt; đối với các cơ quan, địa phương đã hoàn thành việc giải quyết tài liệu tích đống thời gian qua cần chủ động xây dựng kế hoạch chỉnh lý, sắp xếp tài liệu lưu trữ, tránh tình trạng tài liệu lưu trữ tồn đọng, tích đống. Tổ chức thu tài liệu lưu trữ lịch sử từ cấp huyện về Lưu trữ cấp tỉnh đảm bảo đúng quy định. Xây Đề án “sửa chữa, nâng cấp kho lưu trữ chuyên dụng” của tỉnh theo Quyết định số 1784/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện; các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo tốt việc bố trí kho lưu trữ và các trang thiết bị bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ của cơ quan, đơn vị.

Để triển khai thực hiện đạt kết quả Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2012. Tổ chức phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ tại từng cơ quan, đơn vị và trong cán bộ, công chức, viên chức, cuối năm có đánh giá và đề nghị khen thưởng chuyên đề về công tác này theo quy định. Sở Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm công tác văn thư, lưu trữ  theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ). Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ tại từng cơ quan, đơn vị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính./.

                                                                                                        HC

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC