Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
   Lĩnh vực tôn giáo
   Tổ chức HCSN nhà nước
   Quy trình thủ tục HC
   Hoạt động một cửa
   Hoạt động cải cách HC
   Bộ thủ tục hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Hoạt động cải cách HC

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính năm 2017

Sáng 08/02/2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

  Tại điểm cầu chính Hà Nội, chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ (Ban Chỉ đạo); các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ và công chức phụ trách CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan truyền hình, thông tấn, báo chí. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Kiên Giang, chủ trì dự hội nghị có bà Lê Thị Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Thanh Việt, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Bưu điện tỉnh, lãnh đạo và công chức phòng Cải cách hành chính, công chức theo dõi cải cách hành chính Văn phòng UBND tỉnh.

 

Chi tiết

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

    Mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra là nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và năng lực, đạo đức của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; qua triển khai phương pháp đo lường, công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đề ra các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai phương pháp đo lường phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, dân chủ, minh bạch; phản ánh đúng thực tế hoạt động, làm rõ ưu điểm và hạn chế của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công; bộ câu hỏi khảo sát phù hợp với hệ thống tiêu chí đánh giá, dễ hiểu, dễ trả lời, phù hợp với trình độ dân trí và kết quả đo lường phải giúp cơ quan hành chính nhà nước các cấp xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức để có các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Chi tiết

Kết quả tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

   Về công tác chỉ đạo, điều hành: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 10/12/2016 về công tác cải cách hành chính năm 2017; kế hoạch công tác kiểm tra, kế hoạch tuyên truyền và kế hoạch thi đua chuyên đề công tác cải cách hành chính năm 2017; Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Chỉ thị số 1453/CT-UBND ngày 07/7/2017 về việc đẩy mạnh nâng cao các chỉ số CCHC, năng lực cạnh tranh (PCI), sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS), chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI). Chỉ đạo tổ chức điều tra xã hội học đối với các dịch vụ hành chính công tại các huyện: Hòn Đất, Châu Thành, Gồng Riềng, Tân Hiệp và 12 xã, thị trấn thuộc 4 huyện đã nêu; Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 về công bố kết quả điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 12/7/2017 về triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Kiên Giang với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh hoàn chỉnh thoả thuận hợp tác khung giữa Bưu điện tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện để triển khai hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên diện rộng; Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 về công bố kết quả phân loại thực hiện công tác CCHC năm 2016.

Chi tiết

Công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Kiên Giang

Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra 6 nhiệm nhiệm vụ chủ yếu sau:

Về cải cách thể chế: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh năm 2018 đảm bảo đúng quy trình và nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành VBQPPL các cấp trên các lĩnh vực quản lý theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành phát luật tại các sở, ngành, địa phương; tổ chức tốt việc rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra VBQPPL, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Kịp thời công bố các VBQPPL đã hết hiệu lực toàn bộ và một phần; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

    Về cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, đưa công tác kiểm soát TTHC ngày càng đi vào nền nếp, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC mới theo quy định; thường xuyên cập nhật đúng, đủ, kịp thời TTHC đang có hiệu lực thi hành, đồng thời tổ chức niêm yết công khai đúng quy định tại trụ sở cơ quan hành chính các cấp và trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương (nếu có) và của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC. Rà soát phát hiện các quy định, TTHC rườm rà, không cần thiết để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC