Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác  

 Tin tức - Sự kiện
   Lịch làm việc
   Tin tức hoạt động
   Thông tin cần biết
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 
 
 
Thông tin cần biết

Kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 đối với đơn vị bổ sung trình độ chuyên môn nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017

Ngày 23 tháng 02 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 188/TB-SNV gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố về việc Kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 đối với đơn vị bổ sung trình độ chuyên môn nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017, như sau:

Thực hiện Công văn số 177/UBND-NCPC ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc bổ sung trình độ chuyên môn nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017, Sở Nội vụ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, tiếp tục nhận hồ sơ của mọi công dân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức năm 2017 đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2018 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình.

Sau 03 ngày khi hết hạn nhận hồ sơ, các đơn vị hoàn chỉnh danh sách thí sinh dự tuyển theo yêu cầu tuyển dụng của cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo đúng quy định. Sau đó gửi hồ sơ qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ đồng thời gửi danh sách qua địa chỉ email: nttbac.snv@kiengiang.gov.vn (theo mẫu danh sách đã đính kèm trong Thông báo số 1202/TB-SNV ngày 23 tháng 11 năm 2017).

Download file Công văn tại đây      

Thu Bắc – PCCVC

Chi tiết

Đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 169/SNV-CCVC về việc đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2018. Theo đó, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký dự thi như sau:  

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

1. Đối tượng dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức.

b) Cán bộ theo quy định của Luật cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đảm nhiệm.

c) Các đối tượng theo quy định tại Điểm a và Điểm b mục này thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển về giữ chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã.

2. Đối tượng dự thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên chuyên viên hoặc tương đương

 Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức, đang giữ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương.

Chi tiết

Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên chính và chuyên viên năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2018 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Theo đó, ngày 09 tháng 02 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 170/SNV-CCVC, 172/SNV-CCVC và 173/SNV-CCVC chiêu sinh các lớp: Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên chính và chuyên viên năm 2018. Đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học của từng lớp như sau:

1. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

- Đối tượng: Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành; Trưởng hoặc Phó Trưởng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức thuộc các chức danh quy hoạch nêu trên. Đây là điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo cấp phòng theo quy định.

- Số lượng: 60 học viên, mỗi sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố cử 01 hoặc 02 người.

- Thời gian mở lớp: Tháng 4/2018 (thời gian học 4 tuần).

- Nội dung, chương trình giảng dạy do Trường Chính trị tỉnh và Viện nghiên cứu Hành chính công PTC đảm nhiệm.

2. Lớp chuyên viên

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch cán sự hoặc tương đương đã tốt nghiệp đại học chuyên môn phù hợp vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương nhưng chưa qua lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Số lượng: 100 học viên; mỗi sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố cử từ 01 hoặc 02 người.

- Thời gian mở lớp: Cuối tháng 3/2018 (thời gian học 8 tuần).

- Nội dung, chương trình: Do Trường Chính trị đảm nhiệm.

3. Lớp chuyên viên chính

- Đối tượng: Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương đang ở ngạch chuyên viên và công chức, viên chức quy hoạch các chức danh nêu trên, thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu là 8 năm; công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính nhưng chưa qua bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

- Số lượng: 100 học viên, mỗi sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố cử từ 01 đến 02 người.

- Thời gian mở lớp: Tháng 4/2018 (thời gian học 8 tuần).

- Nội dung, chương trình: Do Trường Chính trị đảm nhiệm.

* Địa điểm mở 03 lớp nêu trên tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).

* Chế độ cho học viên thực hiện theo quy định hiện hành.

Danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức các lớp nêu trên gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức), đồng thời gửi file theo địa chỉ mail: ntkkha.snv@kiengiang.gov.vn trước ngày 02 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp. Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau./.

Download Công văn và file danh sách tại đây

Kim Kha- CCVC

Chi tiết

Mời dự Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ năm 2017 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2018

  Được sự chấp thuận của Thường trực UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ năm 2017 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2018; báo cáo kết quả sau công tác thanh tra năm 2017 và triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Nội vụ.

Chi tiết
Các tin khác:
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC