Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác

 

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 

Số lượt truy cập
 

Tin tức - Sự kiện

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NỘI VỤ NĂM 2015

Năm 2015 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Sở và Chi đoàn, sự quan tâm hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được kết quả trên các mặt công tác trọng tâm như sau:

Chi tiết

Thông tin Chuyên ngành

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch công tác Văn thư – Lưu trữ năm 2016

Thực hiện Công văn số 1302/VTLTNN-NVĐP, ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND, Ngày 28 tháng 01 năm 2016 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. Nội dung chính của Kế hoạch UBND tỉnh chỉ đạo:

Chi tiết

Cải cách Hành chính

Mở lớp bồi dưỡng Văn hóa ứng xử và Kỹ năng giao tiếp cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
            Nhằm nâng cao khả năng ứng xử cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ), xây dựng văn hóa công sở, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. Trang bị các kiến thức cơ bản về giao tiếp công vụ, các nghi thức giao tiếp ứng xử trong quá trình làm việc tại Bộ phận TN&TKQ. Hình thành thái độ đúng mực đối với giao tiếp công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết công việc, đảm bảo chỉ số hài lòng của người dân đối với công chức và công sở. Tạo cầu nối cho đội ngũ công chức, viên chức gặp gỡ, trao đổi chuyên môn và giao lưu  nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết

Văn bản ngành

Kết quả bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) nhiệm kỳ (2015-2017) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 1016/HD-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã chỉ đạo hoàn thành công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố, Phó trưởng ấp, khu phố; Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ nhân dân tự quản (gọi tắt là Tổ NDTQ) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đạt được kết quả như sau:

Chi tiết

Bầu cử ĐBQH và HĐND

Quyết định số 1682/QD-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khoá XII giai đoạn 2011 - 2014

 

Chi tiết

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

I. GIÁM ĐỐC:

-          Ngô Công Tước

-          Điện thoại cơ quan: 0773.3860144

-          E_mail: congtuocsnvkg@gmail.com

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

1.    Phạm Văn Màu

-    Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail: maustkg@yahoo.com.vn

2.      Lê Minh Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 0773.871222

-          E_mail: leminhkhoikg@gmail.com

3.      Nguyễn Hoàng Lương

-          Điện thoại cơ quan: 0773.873759

-          E_mail: nguyenhoangluongsnv@gmail.com

4.      Nguyễn Hoàng Oanh, Trưởng ban Ban Tôn giáo

-          Điện thoại cơ quan: 0773.874873

-          E_mail: hoangoanhm2@gmail.com

5.  Hà Văn Chiến, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng

-          Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail: chien885289@gmail.com

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

  1. Văn phòng sở:

-          Điện thoại: 0773.866398

-          E_mail: vanphong.snvkg@gmail.com

  1. Thanh tra sở:

-          Điện thoại: 0773.877501

-          E_mail: thanhtra234@gmail.com

  1. Phòng Công chức – Viên chức:

-          Điện thoại: 0773.862038

-          E_mail: tochuccongchuc234@gmail.com

  1. Phòng Cải cách hành chính:

-          Điện thoại: 0773.920504

-          E_mail: caicachhanhchinh234@gmail.com

  1. Phòng Xây dựng chính quyền – Công tác thanh niên:

-          Điện thoại: 0773.869875

-          E_mail: xaydungchinhquyen.snvkg@gmail.com

  1. Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ:

-          Điện thoại: 0773.872628

-          E_mail: tochucbienche234@gmail.com

IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

  1. Ban Tôn giáo:

-          Điện thoại: 0773.863772

-          E_mail: tongiaokg@gmail.com

  1. Ban Thi đua – Khen thưởng:

-          Điện thoại: 0773.866900

-          E_mail: thiduakhenthuong234@gmail.com

  1. Chi cục Văn thư – Lưu trữ:

-          Điện thoại: 0773.860038

      -     E_mail: vanthuluutru234@gmail.com

 

Chi tiết
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Website liên kết

 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC