Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

Liên hệ

    Lịch công tác

 

 Tin tức - Sự kiện
 Thông tin Chuyên ngành
 Cải cách Hành chính
 Văn bản ngành
 Bầu cử ĐBQH và HĐND
 Giới Thiệu
 Bộ thủ tục hành chính

 
  

GoogleSoNoiVu

 

 

Số lượt truy cập
 

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua
            Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-SNV ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Sở Nội vụ về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016; ngày 27 tháng 05 năm 2016, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua (đợt 2).
Chi tiết

Thông tin Chuyên ngành

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, khóa 40 năm 2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2016 được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Ngày 30/5/2016 Sở Nội vụ có ban hành công văn số 422/SNV-CCVC về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 40 năm 2016, theo đó: đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm mở lớp cụ thể như sau:

Chi tiết

Cải cách Hành chính

Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2016 tỉnh Kiên Giang
            Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 10/12/2015 về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016; Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 về việc thành lập Hội đồng Thẩm định kết quả tự đánh giá Tiêu chí CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2015; các kế hoạch công tác kiểm tra, kế hoạch tuyên truyền (duy trì chuyên mục CCHC trên Báo Kiên Giang mỗi tháng 2 kỳ và Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang chuyên mục CCHC mỗi tháng 01 kỳ; chương trình “Gặp gỡ đối thoại” mỗi Quý 01 kỳ;  chương trình “Cái lý, cái tình” mỗi tháng 01 kỳ. Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và UBND cấp huyện đã đăng tải nhiều tin, bài phản ánh các hoạt động thực hiện công tác CCHC của địa phương, cơ sở và kế hoạch thi đua chuyên đề công tác CCHCnăm 2016.
Chi tiết

Văn bản ngành

Kết quả bầu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) nhiệm kỳ (2015-2017) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 1016/HD-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã chỉ đạo hoàn thành công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố, Phó trưởng ấp, khu phố; Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ nhân dân tự quản (gọi tắt là Tổ NDTQ) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đạt được kết quả như sau:

Chi tiết

Bầu cử ĐBQH và HĐND

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
            Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBBC ngày 06/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 20/4/2016, tại Hội trường A, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Chi tiết

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

I. GIÁM ĐỐC:

-          Ngô Công Tước

-          Điện thoại cơ quan: 0773.3860144

-          E_mail: congtuocsnvkg@gmail.com

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

1.    Phạm Văn Màu

-    Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail: maustkg@yahoo.com.vn

2.      Lê Minh Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 0773.871222

-          E_mail: leminhkhoikg@gmail.com

3.      Nguyễn Hoàng Lương

-          Điện thoại cơ quan: 0773.873759

-          E_mail: nguyenhoangluongsnv@gmail.com

4.      Nguyễn Hoàng Oanh, Trưởng ban Ban Tôn giáo

-          Điện thoại cơ quan: 0773.874873

-          E_mail: hoangoanhm2@gmail.com

5.  Hà Văn Chiến, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng

-          Điện thoại cơ quan: 0773.872629

-          E_mail: chien885289@gmail.com

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

  1. Văn phòng sở:

-          Điện thoại: 0773.866398

-          E_mail: vanphong.snvkg@gmail.com

  1. Thanh tra sở:

-          Điện thoại: 0773.877501

-          E_mail: thanhtra234@gmail.com

  1. Phòng Công chức – Viên chức:

-          Điện thoại: 0773.862038

-          E_mail: tochuccongchuc234@gmail.com

  1. Phòng Cải cách hành chính:

-          Điện thoại: 0773.920504

-          E_mail: caicachhanhchinh234@gmail.com

  1. Phòng Xây dựng chính quyền – Công tác thanh niên:

-          Điện thoại: 0773.869875

-          E_mail: xaydungchinhquyen.snvkg@gmail.com

  1. Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ:

-          Điện thoại: 0773.872628

-          E_mail: tochucbienche234@gmail.com

IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

  1. Ban Tôn giáo:

-          Điện thoại: 0773.863772

-          E_mail: tongiaokg@gmail.com

  1. Ban Thi đua – Khen thưởng:

-          Điện thoại: 0773.866900

-          E_mail: thiduakhenthuong234@gmail.com

  1. Chi cục Văn thư – Lưu trữ:

-          Điện thoại: 0773.860038

      -     E_mail: vanthuluutru234@gmail.com

 

Chi tiết

Bộ thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND VÀ SỞ NỘI VỤ TỈNH KIÊN GIANG

1. Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ:

+ Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu;

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ Kiên Giang.

Bước 2: Nhận hồ sơ:

+ Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp pháp và nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không đúng quy định thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại;

+ Trường hợp hồ sơ đủ và đúng quy định thì lập biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Trả hồ sơ:

+ Đúng ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ mang phiếu hẹn đến nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ Kiên Giang;

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ và ngày lễ theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Nội vụ Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:  Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 55/2012/NĐ-CP.

+ Đán thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự tho quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

+ Ý kiến bng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.

* Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

- Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chi tiết
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Website liên kết

 
 
 
 

Trang tin Sở Nội vụ - Thành viên Website Kiên Giang

Địa chỉ: Số 09 - Mạc Đỉnh Chi - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 0773.860144 , Email: snv@kiengiang.gov.vn

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC